Dôležitá informácia zákazníkom

Nové pravidlá pre ochranu osobných údajov

Odo dňa 25. mája 2018 sa ochrana osobných údajov fyzických osôb v Slovenskej republike riadi novými pravidlami. Tieto pravidlá vychádzajú z európskej legislatívy, konkrétne z ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj „GDPR“) a tiež z národnej legislatívy, konkrétne z ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“).

GDPR je priamo použiteľné v Slovenskej republike a upravuje práva a povinnosti najmä:

  • • fyzických osôb (tzv. dotknuté osoby, teda nositeľov údajov - zákazníkov),
  • • prevádzkovateľov PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o., 9. Mája 2137/1, 97701 Brezno,
      IČO 47 630 795 či ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje pre konkrétne účely)
  • • sprostredkovateľov (zmluvných partnerov prevádzkovateľa, ktorí poskytujú pre prevádzkovateľa určité služby spojené
      so spracúvaním osobných údajov na základe poverenia prevádzkovateľa).

GDPR a Zákon okrem iného upravujú aj podmienky na základe ktorých je možné vykonávať tzv. priamy marketing (zasielanie ponúk tovaru a služieb zákazníkom). GDPR a Zákon zachovávajú možnosť spracúvať osobné údaje zákazníkov na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. To znamená, že prevádzkovateľ je oprávnený na e-mailové adresy a telefónne čísla získané od svojich zákazníkov zasielať svoju ponuku tovarov a služieb, pokiaľ sa dá odôvodnene očakávať, že zákazníci vedeli, že k spracúvaniu ich osobných údajov môže na takéto účely dôjsť. Ide súčasne aj o situáciu, keď zákazníci na spracúvanie týchto osobných údajov na účely marketingu nedali svoj výslovný súhlas.

Naša spoločnosť aj doteraz spracúvala vaše osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy a/alebo telefónneho čísla, s cieľom informovania o našich produktoch, službách či novinkách a pod. na základe oprávneného záujmu, v súlade s platnou legislatívou, prípadne na základe vami udeleného súhlasu.

Dovoľujeme si vás informovať, že vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu budeme s cieľom priameho marketingu i naďalej, t.j. po 25. máji 2018 spracúvať na základe vyššie uvedeného oprávneného záujmu našej spoločnosti. Základom tohto oprávneného záujmu je snaha o poskytovanie ponuky tovaru a služieb našim zákazníkom v čo najvyššej kvalite a zlepšovanie nášho zákazníckeho vzťahu s vami.

K spracúvaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu nebude dochádzať v prípadoch, ak ste kedykoľvek v priebehu spracúvania vzniesli/alebo vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, alebo v prípade, že určitý druh spracúvania osobných údajov pre účely priameho marketingu podlieha vášmu súhlasu a tento súhlas ste nám neposkytli alebo ho kedykoľvek v priebehu spracúvania odvolali.

Príslušná časť zákazníckej dokumentácie a informácie, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov nájdete na našej webovej stránke proficentrumtajbos.sk .
Tu sa dozviete aké osobné údaje zákazníkov, a akom rozsahu a na aké účely spoločnosť PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. spracúva a aké práva, príp. povinnosti vám ako zákazníkom z novej GDPR vyplývajú.

Dovoľte nám poďakovať touto cestou za vašu priazeň a spoluprácu a zároveň vyjadriť presvedčenie, že informácie o nových pravidlách ochrany osobných údajov budete považovať za prínosné. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese: PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o., 9. Mája 2137/1, 97701 Brezno

V Brezne , 25.05.2018

PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o., 9. Mája 2137/1, 97701 Brezno, IČO 47 630 795 prevádzkovateľ)

Web používa na personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti cookie.

proficentrumtajbos.sk © 2014 - 2023 | GDPR